Fakty i Wydarzenia


Kiedy możliwa wypłata pełnego świadczenia z KRUS?

19/04/2017

W odpowiedzi na zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wątpliwości dotyczących sytuacji, w których rolnikowi przysługuje wypłata emerytury w pełnej wysokości Biuro Świadczeń KRUS przekazało poniższą informację:

 

W ubezpieczeniu społecznym rolników generalną zasadą jest, iż wypłata emerytur i rent rolniczych ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt/rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej tj. jeżeli emeryt/rencista lub jego małżonek jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub prowadzi dział specjalny produkcji rolniczej (o czym stanowi art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz. U. z 2016r. poz. 277 z późn. zm.).

 

Od dnia 1 stycznia 2013r. w art. 28 dodany został ust. 11, na podstawie którego od ww. daty jest możliwa wypłata świadczenia w pełnej wysokości w sytuacji, gdy emeryt/rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (tj. prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej i małżonek nie jest emerytem/rencistą i nie podlega ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym np. z tytułu zatrudnienia, czy prowadzenia pozarolniczej działalnosci gospodarczej).

 

Jednocześnie wyjaśniam, że umowy dzierżawy zawarte z dziećmi na co najmniej 10 lat i zgłoszone do ewidencji gruntów i budynków - zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012r. sygn. akt: II UK 82/11 - Kasa uznaje za podstawę do wypłaty emerytury lub renty rolniczej w pełnej wysokości pod warunkiem, że rolnik złoży stosowne oświadczenie, iż ani on ani jego małżonek nie prowadzą działalności rolniczej na wydzierżawionym dziecku gospodarstwie rolnym.

 

KRIR

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl