Fakty i Wydarzenia


Wojewoda wygasił mandat Burmistrza Głowna

13/09/2017

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau zarządzeniem zastępczym wydanym na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) stwierdził wygaśnięcie mandatu Burmistrza Głowna Pana Grzegorza Janeczka.

 

Wojewoda Łódzki został poinformowany o naruszeniu przez Burmistrza Głowna Pana Grzegorza Janeczka zakazu łączenia tego stanowiska z pełnieniem funkcji w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej, która prowadzi działalność gospodarczą.

 

Z ustaleń poczynionych w toku postępowania nadzorczego ustalono stan faktyczny, który nie budzi wątpliwości.

 

W ocenie Wojewody Łódzkiego wystąpiła sytuacja określona w art. 492 § 1 pkt 5 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15) w związku z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1584ze zm.). Z uwagi na to, że Pan Grzegorz Janeczek w trakcie pełnienia mandatu Burmistrza pełnił funkcję członka zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie, Rada Miejska w Głownie winna była stwierdzić wygaśnięcie mandatu Burmistrza w uchwale podjętej w trybie art. 492 § 2 powołanej ustawy.

 

Z uwagi na to, że Rada Miejska w Głownie nie podjęła uchwały wbrew obowiązkowi wynikającemu z powołanego wyżej przepisu, mimo wezwania przez organ nadzoru do stosownego działania, wydanie zarządzenia zastępczego, po uprzednim powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest uzasadnione.

 

Zarządzenie zastępcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach. 

WSTECZ

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl