Fakty i Wydarzenia


Wieści Sejmu RP

12/11/2017

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  8 listopada na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała „Informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)”.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech poinformowała, że do dnia 6 listopada br. na terytorium Polski stwierdzono łącznie 103 ogniska ASF, wszystkie wystąpiły na obszarach objętych restrykcjami i dotyczyły województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

 

W gospodarstwach, w których wyznaczono ogniska ASF, podjęte zostały czynności związane z likwidacją choroby, co spowodowało wygaszenie sześciu ognisk w woj. mazowieckim, 15 ognisk w woj. podlaskim oraz 50 w woj. lubelskim. W sposób ciągły prowadzone są intensywne akcje poszukiwania i bezpieczna likwidacja zwłok padłych dzików na terenach bezpośrednio zagrożonych wystąpieniem choroby.

 

W dyskusji przedstawiciele środowisk społecznych domagali się zwiększenia działań resortu w zakresie likwidacji ognisk choroby, przyspieszenia prac nad ustawą Prawo łowieckie, która dotyczy okręgów łowczych. Rolnicy pytali również o wypłaty za odszkodowania dla rolników na Podlasiu, które z niewiadomych przyczyn zostały wstrzymane. Zwracano także uwagę, że informacje resortu rolnictwa o dotychczasowych działaniach nie są wystarczające, bowiem nie rozwiązują problemu ASF, a potęgują coraz większe straty.

 

W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowisk – Andrzej Konieczny.

 

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: 

- funkcjonowania spółki Elewarr Sp. z o.o.,

- funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 

Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski.

 

Minister poinformował o sytuacji finansowej i możliwościach działania spółki Elewarr, przypominając, że spółka przynosiła straty (w 2013 r. strata spółki wyniosła 13 mln zł, w 2014 r. – 6,3 mln zł, a w 2015 – 412 tys. zł) i dopiero w roku obrotowym 1.07.2016-30.06.2017 odnotowała pierwszy od wielu lat znaczący zysk w wysokości prawie 3,5 mln zł. Obecnie główne przychody spółki pochodzą ze sprzedaży hurtowej zbóż i rzepaku oraz usług magazynowania i przechowywania zbóż, rzepaku i kukurydzy na rzecz grup producenckich i podmiotów komercyjnych.

 

Prezes zarządu Elewarru – Bogdan Drechna przedstawił plany firmy i jej sytuację. Poinformował, że Elewarr zamierza rozwijać zdolności magazynowe (obecnie wykorzystuje ok. 90% powierzchni) i bierze czynny udział w rozmowach dotyczących budowy terminalu zbożowego w porcie gdańskim.

 

Trudności na rynku cukru nie ominęły Krajowej Spółki Cukrowej. Od 1 października 2017 r. obowiązują w Unii Europejskiej regulacje prawne znoszące system kwotowy, zostały zniesione ograniczenia w produkcji, zwiększona jest konkurencja wśród producentów cukru w UE, a ceny cukru w Unii są mocniej skorelowane ze światowymi cenami cukru, w tym trzcinowego. Wiceminister Babalski poinformował, że do podstawowej działalności statutowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A należy przede wszystkim produkcja i sprzedaż cukru (cukier jest produkowany w siedmiu cukrowniach należących do KSC), handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania, przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, sprzedaż nasion, nawozów i środków ochrony roślin. 

 

Pełniący obowiązki prezes KSC – Henryk Wnorowsk powiedział, że Spółka w ramach przygotowań do liberalizacji rynku cukru zadecydowała o realizacji inwestycji w porcie morskim w Gdańsku, jaką jest budowa terminalu oraz pozostałej infrastruktury, niezbędnej do transportu cukru drogą morską. Inwestycja ma na celu dywersyfikowanie kierunków sprzedaży, otwarcie na nowe rynki, w szczególności w zakresie ekspansji poza kontynent europejski, gdzie zlokalizowane są najbardziej perspektywiczne rynki zbytu, jak również wykorzystanie optymalnej drogi dotarcia do konsumentów, jaką jest transport morski.

 

W trakcie dyskusji posłowie podkreślali, że Elewarr powinien podejmować nowe zadania m.in. organizować rynek produkcji polskiego białka. Zadaniem KSC należy rozszerzyć działalność na nowe obszary w związku z niestabilną sytuacją na rynku cukru. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) stwierdził, że na bazie takich dwóch firm można budować polski holding spożywczy; dodał, że Polsce jest potrzebny nie tylko port cukrowy, ale generalnie port rolniczy, głównie zbożowy. Strona społeczna zwracała m.in. uwagę na zagrożenia związane ze spadającą ceną cukru i konkurencją ze strony Francji i Niemiec. Pytano o losy akcji KSC i o prywatyzację spółki. Za bardzo korzystne dla KSC uznano pozostawienie dywidendy w rękach spółki.

 

W posiedzeniu uczestniczył prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Arkadiusz Szymoniuk.

 

Źródło: Sejm RP

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl