Fakty i Wydarzenia


Nabór wniosków - PJB

04/12/2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Nabór wniosków dotyczy zadań, które będą realizowane od 2019 r.

Tematyka naboru:

Zakres tematyczny naboru wniosków dla państwowych jednostek budżetowych obejmuje:

1. Opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody.

2. Prowadzenie działań ochronnych w rezerwatach przyrody realizowanych na podstawie zatwierdzonych planów ochrony.

3. Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez gatunki chronione wymienione w art. 126 ustawy o ochronie przyrody.

Alokacja środków w ramach programu priorytetowego na lata 2018 – 2020 wynosi

23,6 mln zł.

Beneficjenci to Generalna i regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od dnia 02.01.2018 roku do  31.01.2018 roku.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem  Generatora Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

· skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,

· oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Kontakt w sprawie naboru:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres: 

Przyroda@nfosigw.gov.pl

lub telefonicznie:

Koordynator programu: Stanisław Bochniarz, nr tel.: 22 45 90 589

Zastępca koordynatora programu: Barbara Maksimowska, nr tel.: 22 45 90 521

Jednocześnie Beneficjenci umów wieloletnich proszeni są o złożenie wniosków uproszczonych na 2019 r.

WSTECZ

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl