Fakty i Wydarzenia


Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI

05/12/2017

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Głównym tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosku Komitetu Delegatów o zwołanie w trybie nadzwyczajnym Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów NSZZ RI „Solidarność”. Na wniosek członków Rady Krajowej  zostały także poruszone kwestie związane ze zmianą  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw oraz o kwestie związane z aktualną sytuacją w związku z występowaniem w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność”, w związku z informacjami o kolejnych ogniskach ASF, które zostały wykryte w okolicach Warszawy,  podjęła kierowaną do premier Beaty Szydło uchwałę wzywającą do podjęcia pilnych działań zmierzających do natychmiastowego zredukowania pogłowia dzika w Polsce, który jest głównym wektorem rozprzestrzeniania się wirusa ASF. W wypadku braku skutecznych działań w ww. temacie Rada Krajowa będzie zmuszona do podjęcia uchwały o akcji protestacyjnej. Uchwała została przekazana premier Beacie Szydło.

Uchwała Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" ws. ASF

Podczas posiedzenia zaprezentowano także opinię wstępną opinię Zespołu do spraw Obrotu Ziemią przy NSZZ RI „Solidarność” do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w której konsultacjach publicznych Związek bierze aktywny udział.

Poruszono także kwestie zmiany przepisów dotyczącej organizmów genetycznie zmodyfikowanych, która ma zabezpieczyć Polskę przed  GMO, a która zdaniem Związku zawiera pewne luki prawne dające potencjalną możliwość uwolnienia GMO do środowiska, co jest zagrożeniem zdrowia społeczeństwa ale także zagraża egzystencji polskich gospodarstw rodzinnych. Rada Krajowa podjęła także uchwałę sprzeciwiającą się zakazowi hodowli zwierząt futerkowych oraz zauważyła także konieczność uproszczenia procedur, szczególnie procedur kontrolnych w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W głównym temacie posiedzenia Rady Krajowej czyli rozpatrzeniu wniosku Komitetu Delegatów o zwołanie w trybie nadzwyczajnym Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów NSZZ RI „Solidarność”, Rada Krajowa znaczną większością głosów odrzuciła wniosek ze względu na jego niezgodność ze Statutem NSZZ RI „Solidarność”.

Źródło: Solidarność RI

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl