Fakty i Wydarzenia


Pieniądze na wsparcie rynku produktów pszczelich

12/04/2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów dotyczących mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2018/2019. Należy dostarczyć je osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Uprawnionymi do składania projektów w ramach tego  mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:
• związki pszczelarskie,
• stowarzyszenia pszczelarzy,
• zrzeszenia pszczelarzy,
• spółdzielnie pszczelarskie,
• grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
• organizacje producentów.

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:
• przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
• zakup sprzętu pszczelarskiego;
• zakup leków do zwalczania warrozy;
• zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
• zakup pszczół;
• wykonanie analiz jakości miodu.

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:
• w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
• w Oddziałach Terenowych KOWR,
• na stronie internetowej ARIMR (http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html) i KOWR (www.kowr.gov.pl)

Źródło: KOWR

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl