Fakty i Wydarzenia


Z Sejmu RP

16/04/2018

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 kwietnia  rozpatrzyła informację Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą Prawo wodne do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska.
Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Małgorzata Bogucka-Szymalska poinformowała, że w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE podjęto decyzję o zmianie sposobu realizacji dyrektywy azotanowej w Polsce, polegającej na rezygnacji z wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związku azotu ze źródeł rolniczych (OSN) i przyjęciu na obszarze całego kraju jednego programu działań. W związku z powyższym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadzono stosowne przepisy nakładające obowiązek opracowania i wdrożenia na terenie całego kraju programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Program działań przewiduje realizację inwestycji w zakresie budowy urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych, wykonania bilansu azotu i planu nawożenia w przypadku dużych gospodarstw rolnych. Obecnie, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki poinformował, że ww. program jest na końcowym etapie prac legislacyjnych – i 4 kwietnia br. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Komisja rozpatrzyła informację Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Finansów o sytuacji na rynku tytoniowym (problem zaległości finansowych względem plantatorów tytoniu, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, utworzenie funduszu gwarancyjnego dla plantatorów, program wsparcia).
Zadania w zakresie monitorowania oraz nadzoru nad uprawą tytoniu, produkcją i zbyciem surowca tytoniowego wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Odnosząc się do kwestii utworzenia funduszu gwarancyjnego dla plantatorów, przedstawiciel resortu rolnictwa poinformował, że opracowany został projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych, której celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku podjął decyzję w sprawie powołania Zespołu ds. zidentyfikowania barier i możliwych do zastosowania rozwiązań na rynku tytoniu. Efektem prac Zespołu będzie Program niezbędnych działań na rynku tytoniu.
Głównymi zidentyfikowanymi celami na rynku tytoniu są: utrzymanie uprawy tytoniu w Polsce oraz stabilizacja sytuacji dochodowej plantatorów tytoniu.
Dyskusja dotyczyła m.in. kwestii zaległości finansowych firm: Luksor i FTK Sp. z o.o. na rzecz plantatorów tytoniu oraz zmian w ustawie o podatku akcyzowym.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Piotr Walczak oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król.

Źródło: Sejm RP

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl