Fakty i Wydarzenia


Dialog w rolnictwie

13/05/2018

Otwartość Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postulaty środowisk rolniczych nie jest deklaratywna o czym świadczy ilość odbywanych spotkań przez ministra Krzysztofa Jurgiela oraz pozostałych członków kierownictwa resortu.

Wszystkie zgłaszane propozycje są bardzo szczegółowo analizowane, a zasadne są uwzględniane w propozycjach nowych uregulowań prawnych.

Miejscem konstruktywnego dialogu o sprawach rolnictwa i polskiej wsi jest Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie, a nie ulica. Rada została powołana zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela już na początku kwietnia 2016 roku i od tamtej pory prowadzi aktywna działalność. W skład Rady wchodzą przedstawiciele ogólnopolskich branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych o zasięgu ogólnokrajowym i społeczno-zawodowych organizacji rolników o zasięgu ogólnokrajowym oraz przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych. Powołanych zostało 10 eksperckich zespołów zadaniowych. Głównym zadaniem tego gremium jest analizowanie sytuacji w poszczególnych sektorach i przedstawiania propozycji rozwiązań. Członkowie kierownictwa resortu biorą czynny udział w posiedzeniach Rady, Analizowane są  przedłożone propozycje i wdrażane zasadne rozwiązania.

Niezależnie od udziału w pracach Rady minister oraz jego zastępcy odbywają liczne spotkania z przedstawicielami poszczególnych związków zawodowych, grup i organizacji działających w rolnictwie. Rozmowy prowadzone są zarówno w terenie, jak i w siedzibie ministerstwa. Ostatnio odbyły się spotkania z nowopowstałą Federacją Rolną, której przedstawiciele także zostali zaproszeni do udziału w pracach w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Wśród poruszanych tematów podnoszona była kwestia sytemu dystrybucji artykułów rolno-spożywczych, giełdy rolnej oraz zwalczania ASF i szkód łowieckich.

W ubiegłym miesiącu rozmowy z przedstawicielami Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej koncentrowały się wokół propozycji zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie przyznawania odszkodowań. Zostały one w większości wdrożone. Dotyczą możliwości pomniejszenia odszkodowania w zależności od wagi uchybień popełnionych przez posiadacza zwierzęcia.

Równolegle prowadzone są działania dotyczące innych sektorów. Szereg spotkań dotyczyło sytuacji na rynku warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem ziemniaków.

W związku z sygnałami zgłaszanymi przez część środowisk rolniczych o możliwości występowania nieprawidłowości na rynku ziemniaków minister Krzysztof Jurgiel polecił instytucjom działającym w obszarze bezpieczeństwa żywności, aby w obecnym sezonie zintensyfikowały  i wzmocniły dotychczasowe działania kontrolne sprowadzanych do Polski ziemniaków i innych warzyw. Działania te są już realizowane.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie kompleksową kontrolę całego łańcucha obrotu tym produktem.

Na rynku ziemniaków wprowadzonych zostało szereg ułatwień  dotyczących ich eksportu, wynegocjowanych przez ministra Krzysztofa Jurgiela z Komisją Europejską. Polegają one m.in. na: możliwości wysyłania ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakteriozy pierścieniowej, ok. dwukrotnym ograniczeniu kosztów badań na obecność bakteriozy pierścieniowej, a także odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki. 

Opracowywanych jest również szereg zmian legislacyjnych w zakresie przepisów dotyczących m.in. oznakowania kraju pochodzenia, kar za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej, jak również nazewnictwa mogącego wprowadzać obecnie w błąd konsumenta.

O spotkaniach, rozmowach i posiedzeniach resort informuje na bieżąco na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Minister oraz członkowie kierownictwa resortu w prowadzonych rozmowach apelują o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, aby można było skutecznie walczyć z patologiami i nieuczciwą konkurencją. Zwracają także uwagę, że poza wdrożeniem pakietu pięciu ustaw w celu poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym potrzebne są wspólne działania np. łączenie się w grupy producenckich czy w formy spółdzielcze. Pozwoli to nie tylko na stworzenie jeszcze silniejszej pozycji w łańcuchu żywnościowym, ale także na wzrost dochodów m.in. poprzez eliminację zbędnego łańcucha pośredników. Bardzo dobrym przykładem obrazującym wspólne działania jest strategia rozwoju sektora wołowiny. W 2016 r. branża podpisała porozumienie „Polska wołowina 2022", podejmując się opracowania i wdrożenia strategii rozwoju sektora wołowiny. Porozumienie zawarte zostało przez sześć organizacji branżowych, trzy rolnicze i trzy przetwórcze. Jego celem było wypracowanie i wspólne wdrażanie strategii rozwoju sektora wołowiny. Trwające blisko rok prace nad strategią, obejmowały szeroko zakrojone konsultacje z  hodowcami i producentami bydła mięsnego, rzeźniami, zakładami przetwórczymi oraz naukowcami. Resort aktywnie uczestniczył w jej przygotowaniu i bierze na siebie szereg obowiązków z niej wynikających. Obecnie sytuacja na rynku wołowiny jest dobra, ale trzeba myśleć już o przyszłości i podejmować wyprzedzające działania.

Źródło: MR i RW

    

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl