Fakty i Wydarzenia


Interwencja europosła Cz. Siekierskiego dot. wyłączenia uprawy buraka cukrowego z zakazu stosowania neonikotynoidów

08/07/2018

Europoseł Czesław Siekierski (PPE) zwrócił sie do KE z zapytaniem w kwestii wyłączenia uprawy buraka cukrowego z proponowanego zakazu stosowania neonikotynoidów:

W świetle wyników badań ogłoszonych w ostatnim czasie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Komisja Europejska wnioskuje o rozszerzenie zakazu stosowania 3 głównych neonikotynoidów na wszystkie zastosowania z wyjątkiem trwałych upraw szklarniowych.

Biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez EFSA, które wskazują na pewien związek między stosowaniem neonikotynoidów a pogarszającym się zdrowiem pszczół miodnych w UE, ograniczenie stosowania tych substancji wydaje się mieć uzasadnienie, ale pod warunkiem zapewnienia producentom skutecznych i bezpiecznych substancji alternatywnych.

Niemniej jednak wydaje się, że nie ma uzasadnienia dla zakazu stosowania neonikotynoidów w uprawie buraka cukrowego, który nie wytwarza kwiatostanu i przez to nie jest rośliną atrakcyjną dla zapylaczy. Ponadto ze względu na sposób siewu burak cukrowy jest bardzo podatny na działanie chorób i szkodników w początkowych fazach rozwoju. Zdaniem plantatorów buraka cukrowego ewentualny zakaz stosowania neonikotynoidów w zaprawach nasiennych spowoduje m.in. konieczność dolistnej ochrony upraw przed szkodnikami, z czym wiąże się znaczący wzrost stosowania pestycydów, pogorszenie jakości i zmniejszenie plonów oraz zwiększenie kosztów uprawy.

W związku z tym chciałbym zwrócić się do Komisji z następującym zapytaniem:

Czy Komisja planuje wyłączenie uprawy buraka cukrowego z wnioskowanego zakazu stosowania neonikotynoidów?

 

Poniżej odpowiedź Komisji Europejskiej na powyższe zapytanie udzielona przez komisarza Vytenisa Andriukaitisa w imieniu Komisji (21.6.2018)

 

Jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 485/2013 [1], Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeprowadził przegląd wszystkich nowych dostępnych danych naukowych dotyczących ryzyka związanego ze stosowaniem trzech neonikotynoidów objętych tym rozporządzeniem i opublikował swoje sprawozdania w dniu 28 lutego 2018 r. [2]. Ryzyko dla pszczół wynikające ze stosowania neonikotynoidów w uprawie buraka cukrowego jest związane przede wszystkim z roślinami uprawianymi następczo. W zależności od substancji czynnej, EFSA stwierdził wysoki poziom ryzyka dla pszczół lub stwierdził, że w odniesieniu do roślin uprawianych następczo nie został wykazany niski poziom ryzyka. Stanowi to potwierdzenie wcześniejszych wniosków. Nie udało się zidentyfikować nieatrakcyjnej dla pszczół uprawy następczej w ramach systemu płodozmianu buraka cukrowego. W związku z tym nie jest możliwe zwolnienie dotyczące dalszego stosowania w uprawach buraka cukrowego.

 

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, w którym reprezentowane są państwa członkowskie, zatwierdził przedstawione przez Komisję projekty rozporządzeń mających na celu dalsze ograniczenie zastosowań wspomnianych trzech neonikotynoidów do zastosowań wyłącznie w szklarniach. Komisja przyjęła te rozporządzenia i opublikowała je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30 maja 2018 r.[3].

 

[1] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd oraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi te substancje czynne, Dz.U. L 139 z 25.5.2013, s. 12.

[2] https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:132:FULL&from=EN

Źródło: MIR

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl