Fakty i Wydarzenia


Wieści Sejmu RP

07/10/2018

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  3 października rozpatrzyła informację na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne do budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę.
Informację przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Smaczyński.
Finansowanie przedsięwzięć wiążących się z wdrażaniem w Polsce „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. programu azotanowego) ma się odbywać za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (narodowego i wojewódzkich), a także poprzez instrumenty zwrotne, w tym uzupełniająco ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Koordynacją kwestii związanych z uruchomieniem mechanizmu pomocowego zajmuje się obecnie resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, natomiast w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi trwają prace związane z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w przypadku inwestycji, które są prowadzone w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnego narażenia (OSN), w celu uwzględnienia zmian w PROW i rozwiązań w zakresie warunków przechowywania nawozów naturalnych, które określa program azotanowy. Nabór wniosków na tego typu operacje planowany jest w grudniu br., przy czym budżet na realizację inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego jest przewidziany w wysokości ponad 34 mln euro.

Komisja rozpatrzyła informację na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
Informację zaprezentował zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW – Krzysztof Smaczyński.
Postanowienia zawarte w dyrektywie azotanowej w lipcu 2017 r. zostały w pełni zaimplementowane do krajowego porządku prawnego poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów w nowelizacji Prawa wodnego, co spowodowało zmianę sposobu realizacji postanowień przez organy inspekcji ochrony środowiska w zakresie zadań kontrolnych i monitoringowych. Obecnie cała powierzchnia Polski jest objęta programem działań ograniczających odpływ azotu ze źródeł rolniczych, co wiąże się z obowiązkiem kontrolowania około 1,5 mln podmiotów prowadzących produkcję rolną i objęciem całego państwa monitoringiem wód powierzchniowych i podziemnych. Program ochrony wszedł w życie w lipcu 2018 r.
W resorcie ochrony środowiska ustalono, że monitoringiem należy objąć jednolite części wód powierzchniowych zagrożone możliwością nieosiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych, a obecnie monitoring powierzchni zagrożonych niemożnością osiągnięcia celów środowiskowych ze wskazaniem na rolnictwo jest prowadzony przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Problematyczne pozostają jednak warunki wykonania dyrektywy azotanowej, ponieważ przyznane środki inwestycyjne, bez uwzględnienia kosztów osobowych, nie zapewniają wykonania przez inspekcję dyrektywy azotanowej, gdyż kluczowe dla wykonania tego zadania wydają się właśnie koszty osobowe.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Szymon Giżyński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Grzegorz Witkowski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 2866).
Senat zaproponował 6 poprawek. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki miały na celu m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów mogących przystąpić do spółdzielni rolników o podmioty świadczące usługi z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących w produkcji rolnej.
Sprawozdawca – poseł Zbigniew Dolata (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Romańczuk oraz zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Arkadiusz Szymoniuk.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 2856).
Projekt określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Komisja przyjęła poprawki dotyczące m.in.:
- nadania osobowości prawnej również związkom kół gospodyń wiejskich, w trybie i na zasadach stosowanych odpowiednio do tych przewidzianych dla kół gospodyń wiejskich,
- sprecyzowania organu właściwego w sprawach rejestracji oraz wskazania powodów, dla których może zostać wydana decyzja odmowna,
- sprecyzowania form nadzoru nad kołami sprawowanego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- zagwarantowania, że dotychczas działające koła gospodyń wiejskich będą miały pierwszeństwo przy rejestracji na podstawie nowych przepisów.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Teresa Hałas (PiS).
W posiedzeniu udział uczestniczyli: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Jan Krzysztof Ardanowski oraz zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Arkadiusz Szymoniuk.

Źródło: Sejm RP

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl