Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Fakty i Wydarzenia


SUMANU – nowy międzynarodowy projekt

30/10/2018

Platforma projektowa SUMANU na celu wsparcie regionu Morza Bałtyckiego i UE w tworzeniu całościowej strategii zrównoważonego środowiskowo i ekonomicznie zarządzania składnikami odżywczymi oraz pomoc rolnikom w oszacowaniu i wdrożeniu zrównoważonych praktyk rolniczych.
Platforma będzie gromadzić i syntetyzować najlepsze praktyki i zalecenia dotyczące zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi z istniejących projektów:

Najlepsze praktyki i zalecenia wynikające z realizacji projektów będą zaprezentowane w sposób bardziej holistyczny niż w przypadku oddzielnych projektów, ponieważ różne kwestie związane z gospodarką nawozami naturalnymi zostaną zespolone. Najlepsze praktyki i zalecenia zostaną przekazane, tak aby były łatwo dostępne i zrozumiałe dla grup docelowych. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

  • uzyskanie i wykorzystanie wysokiej jakości danych na temat nawozów naturalnych, na podstawie których można oprzeć faktyczne praktyki i przepisy dotyczące gospodarowania nawozami naturalnymi i jego wykorzystania (Manure Standards),
  • oszacowanie ilości azotu, który może zostać zatrzymanych w nawozie, a tym samym wykorzystany przez rośliny przy użyciu technologii zakwaszania (Baltic Slurry Acidification),
  • zmniejszenie strat składników odżywczych z rolnictwa poprzez wprowadzenie i przetestowanie przyjaznych dla środowiska metod zarządzania nawozami organicznymi (GreenAgri),
  • kwestie bezpieczeństwa nawożenia nawozami naturalnymi (PROMISE),

Celem platformy projektowej jest zwiększenie zdolności władz, decydentów, rolników i doradców do wykorzystywania substancji odżywczych, w szczególności z nawozów naturalnych i do zarządzania nimi w sposób zrównoważony oraz w celu ograniczenia strat składników odżywczych. Projekt ma również na celu zwiększenie zdolności grup docelowych do zrozumienia koncepcji recykling składników odżywczych.

Udział Centrum Doradztwa Rolniczego w projekcie opiera się do doświadczeniach w realizacji projektów Baltic Slurry Acidification, Manure Standards oraz Baltic Deal i ma na celu przedstawienie praktycznej strony z punktu widzenia gospodarstw i doradców, aby najlepsze zsyntetyzowane praktyki odzwierciedlały rzeczywiste praktyczne warunki i potrzeby w gospodarstwach.

Źródło: CDR

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl