Fakty i Wydarzenia


Podsumowanie operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem’’

03/12/2018

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego realizowała operację pt. ,,Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem’’.

Głównym celem operacji było podniesienie wiedzy i świadomości wśród uczestników operacji nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych zasobów i produktów spożywczych oraz zachęcenie ich do wykorzystywania produktów żywnościowych od lokalnych producentów, rolników (krótkie łańcuchy dostaw), a także wykorzystanie tej wiedzy do dalszego jej upowszechniania w środowisku lokalnej społeczności (tworzenie partnerstw) poprzez organizację warsztatów dla młodzieży szkolnej zapoznających ją z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, czy promocję lokalnego dziedzictwa kulinarnego podczas dożynek lub innych imprez o podobnym charakterze. Warsztaty dla dzieci oraz imprezy lokalne odbywały się na terenie 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i łódzkiego.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Transfer wiedzy wśród 58 przedstawicielek kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z 9 województw Polski, w formie dwudniowych warsztatów.
  2. Prezentację produktów członkiń KGW oraz ich działalności podczas 29 imprez dożynkowych lub innych imprez lokalnych.
  3. Zorganizowanie 31 warsztatów przeprowadzonych przez członkinie KGW w swoich lokalnych społecznościach dla uczniów szkół podstawowych i nauczycieli.
  4. Szeroką promocję operacji i działań, które zostały podjęte przez jej uczestników oraz upowszechnienie wiedzy na temat produktów tradycyjnych poprzez stronę internetową www.produkty-tradycyjne.pl oraz artykuły w prasie i Internecie.

W okresie od 10.05.2018 r. do 29.06.2018 r. przeprowadzono łącznie 5 dwudniowych warsztatów dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Warsztaty odbyły się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie). Łącznie 
w warsztatach wzięło udział 58 członkiń KGW z 29 różnych Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas szkolenia teoretycznego, prowadzonego przez przedstawicieli Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak wyszukiwać i promować lokalne, regionalne 
i tradycyjne produkty, poznali krajowe i unijne systemy jakości żywności oraz zasady wprowadzenia do obrotu żywności regionalnej i lokalnej oraz sprzedaży bezpośredniej. Podczas warsztatów poruszano temat dziedzictwa kulinarnego danego regionu.

W ramach warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Szefów Kuchni: Mariusza Siwaka i Andrzeja Jakomulskiego uczestniczki przygotowywały potrawy swojego regionu i poznały zasady łączenia kuchni regionalnej i nowoczesnej oraz produkty funkcjonalne. Warsztaty kulinarne były dobrą okazją do wymiany doświadczeń kulinarnych i  integracji członkiń KGW.

W okresie od 30.06.2018 r. do 29.09.2018 r. odbyło się łącznie 27 imprez dożynkowych lub innych lokalnych imprez, podczas których członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń zorganizowały 29 stoisk wystawienniczych. W operacji wzięło udział 58 uczestniczek z 29 Kół Gospodyń Wiejskich lub Stowarzyszeń.

Stoiska wystawiennicze zorganizowane w ramach operacji cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Mieszkańcy lokalnych społeczności chętnie próbowali potraw przygotowanych przez członkinie KGW i stowarzyszeń, tym samym poznając wykorzystywanie w polskiej kuchni produktów żywnościowych od lokalnych producentów i rolników.  Na stoiskach, obok degustacji tradycyjnych, lokalnych potraw i przysmaków, można także było dowiedzieć się jak wyszukiwać, identyfikować, promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy dostaw oraz poznać możliwości legalnej, bezpośredniej sprzedaży lokalnej żywności, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) i działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej (MOL). Szacuje się, że stoiska wystawiennicze odwiedziło blisko 14 500 osób.

W okresie od 18.06.2018 r. do 10.10.2018 r. odbyły się łącznie 32 warsztaty kulinarne dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych realizowanych w ramach operacji ,,Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem’’. Uczestniczki operacji zorganizowały warsztaty kulinarne 
w szkołach podstawowych dla młodzieży szkolnej w wieku 9-12 lat i nauczycieli.

Podczas warsztatów dzieci miały okazję poznać i posmakować lokalne, regionalne produkty i potrawy, zobaczyć sposób ich przygotowania, a nawet samodzielnie wziąć udział w przygotowaniach, pod okiem członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Uczniowie chętnie próbowali potraw przygotowywanych wspólnie z członkiniami KGW i stowarzyszeń, tym samym poznając wykorzystywanie w polskiej kuchni produktów żywnościowych od lokalnych producentów i rolników oraz produktów funkcjonalnych.

Łącznie w warsztatach wzięło udział 761 dzieci ze szkół podstawowych i 29 nauczycieli (nauczyciele towarzyszyli każdorazowo grupie dzieci uczestniczącej w warsztatach).

Więcej informacji nt. projektu oraz przepisy na lokalne i tradycyjne dania można znaleźć na stronie internetowej: www.produkty-tradycyjne.pl

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Źródło: KSOW

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl