Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Felietony


Widziane z Brukseli nr 1

31/01/2013

Początek stycznia 2013r. upłynął pod znakiem przygotowań do pierwszej w tym roku sesji plenarnej w Strasburgu, która odbyła się w dniach 14 - 17 stycznia. Pierwszeństwem objęta została ocena cypryjskiej prezydencji w Radzie UE oraz przedłożenia przez premiera Irlandii celów objętego właśnie przewodnictwa. Ponadto agenda została wzbogacona o tematy mechaniki działania agencji ratingowych, bezrobocia wśród młodzieży oraz sytuacji w Syrii. Duże znaczenie dla polskiego sektora rybołówstwa będzie miało sprawozdanie regulujące połowy dorsza w Morzu Bałtyckim, które m.in. zezwoli na połów przybrzeżny w okresach ochronnych, prowadzony na małą skalę. W kwestii polityki energetycznej, szerokim echem odbiło się sprawozdanie, dotyczące roli polityki spójności UE we wdrażaniu nowej, europejskiej polityki energetycznej. Pozostałe prace w tym miesiącu zostały zdominowane przez głosowania nad kształtem przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. W ramach Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi mieliśmy do przegłosowania ponad 8 tys. poprawek, odnoszących się do propozycji Komisji Europejskiej, dotyczącej WPR. Trwające dwa dni posiedzenia skupiły się na głosowaniu poprawek do czterech raportów, podnoszących następujące kwestie: płatności bezpośrednich dla rolników, pomocy w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych oraz finansowania, monitorowania i zarządzania Wspólną Polityka Rolną. Osiągnięcie kompromisu w kluczowych z polskiej perspektywy zagadnieniach stanowiło pole ścierania się wielu, nie zawsze zbieżnych ze sobą, interesów narodowych. Jestem stosunkowo zadowolony, gdyż w wielu obszarach udało się nam doprowadzić do przyjęcia korzystnych dla nas zmian. Warto wspomnieć w tym kontekście o postulowanej przez Polskę propozycji zmniejszenia różnicy w wysokości dopłat bezpośrednich. Co prawda, zaproponowana poprawka, wnosząca o bardziej sprawiedliwy podział dopłat - to znaczy według jednolitej stawki za hektar - nie została przyjęta, ale pewne "spłaszczenie" różnic jednak nastąpi - kraje otrzymujące dotychczas największe dopłaty (Niemcy, Dania, Holandia) stracą na rzecz państw, w których owe dopłaty były niższe (m.in. państwa bałtyckie).

Udało się również zwiększyć poziom wsparcia dla młodych rolników. Oprócz przysługującej im premii z drugiego filaru, otrzymają także zwiększone o 25% dopłaty bezpośrednie. Ponadto, powodzeniem zakończyła się próba zachowania funkcjonującego juz programu "Młody Rolnik", co (w połączeniu z powyższym) w kontekście problemów dotykających obszary wiejskie - starzenie się oraz wyludnianie - może napawać optymizmem.

Za kolejny sukces należy uznać złagodzenie propozycji KE dotyczących kwestii tzw. "zazielenienia", czyli spełniania celów ekologicznych przez rolników. Proponowany wymóg, przeznaczania 7% gruntów pod tzw. "obszary pro - ekologiczne", udało się zredukować do 3% w pierwszym roku, 5% w kolejnym, następnie zaś Komisja pochyli się nad zasadnością kontynuowania tej inicjatywy. Zaakceptowana została również nasza poprawka, postulującą włączenie roślin, np.: strączkowych (pochłaniających azot) do "obszarów pro - ekologicznych" oraz wyłączenie gospodarstw poniżej 10 ha z tego wymogu. 

Jeżeli chodzi o kwoty dotyczące mleka i cukru, decyzja o likwidacji tych pierwszych do 2015 r. została podtrzymana, zaś w przypadku drugich - przedłużono kwotowanie cukru do 2020 r. W kontekście przeznaczenia aż 25% budżetu WPR na działania środowiskowo - klimatyczne oraz ekologiczne rolnictwo, przegłosowane zmiany należy uznać za krok we właściwym kierunku. Seria głosowań zwieńczona została debatą z cypryjskim Ministrem Rolnictwa, którego półroczną rolę w kierowaniu pracami nad europejskim rolnictwem w ramach prezydencji CY w Radzie UE oceniono niezwykle wysoko. Jednocześnie, zebrane gremium wyraziło nadzieje, że Cypr, w razie wystąpienia takowej potrzeby, wspomoże Irlandczyków merytoryczną radą. 

 

Jarosław Kalinowski,

Poseł do Parlamentu Europejskiego

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl