Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Grupy Producentów Rolnych

Grupy producentów rolnych działają na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.). Ustawa określa, że członkami grupy mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto grupy producentów rolnych prowadzą działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną, pod warunkiem, że:

 • zostały utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów;
 • działają na podstawie statutu lub umowy (aktu założycielskiego);
 • składają się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (żaden z nich nie może posiadać więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników);
 • przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona;
 • określą obowiązujące członków grupy zasady, dotyczące jakości i ilości dostarczanych grupie produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży ujęte w formie aktu założycielskiego.


Akt założycielski grupy oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach powinien zawierać w szczególności:

 • zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji przez marszałka województwa, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy (obowiązek ten nie dotyczy członków grupy, którzy otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków w ramach programu rent strukturalnych),
 • zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wymóg przynależności tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów,
 • wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów lub grupy produktów za pośrednictwem grupy oraz odstępstwa od tej zasady,
 • zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczącej wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została utworzona, a są sprzedawane poza grupą,
 • zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony,
 • sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków,

oraz postanowienia dotyczące w szczególności:

•    zaopatrzenia członków grupy w środki do produkcji,
•    zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,
•    promocji produktów lub grupy produktów wprowadzonych do obrotu,
•    przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.

Grupy producentów rolnych mogą prowadzić działalność w oparciu o formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, zrzeszenia lub stowarzyszenia. Istniejące spółdzielnie prowadzą wielokierunkową działalność zrzeszając wielu członków, wśród których są także osoby nie będące producentami, co często bez długotrwałych i kosztownych zmian uniemożliwia przekształcenie spółdzielni w grupę. Ostatnie zmiany w ustawie z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) umożliwiają prowadzenie przez spółdzielnię działalności jako grupa producentów rolnych, jeśli:

 • w jej skład wchodzi co najmniej 5 producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy spełniają wymagania określone dla członków tworzących grupę producentów rolnych (art. 2 ww. ustawy),
 • jej przedmiot działalności jest zgodny z celami dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych (określonymi w art. 2 ww. ustawy),
 • działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania podane poniżej (określone w art. 4 ww. ustawy),
 • jej przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów,
 • określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży.


Przyjęte rozwiązania umożliwiają członkom spółdzielni doskonalić swoją działalność przy wykorzystaniu posiadanego już potencjału ludzkiego i inwestycyjnego w ramach grupy producentów wyodrębnionej ze względu na dany produkt lub grupę produktów.

Biorąc pod uwagę istotę organizowania się producentów rolnych w grupy, którą jest pomocniczy charakter działalności prowadzonej przez taką grupę wobec jej członków, również zakres obowiązków podatkowych grup powinien być analogiczny jak zakres obowiązków podatkowych rolników. Tym samym wprowadzono zmiany w w/w ustawie w zakresie stałe zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru grup, wykorzystywanych wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, a także zaopatrzenia członków grupy w środki do produkcji, przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów zgodnie z jej aktem założycielskim.

Ponadto grupy producentów rolnych uzyskały zwolnienie z podatku od dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, w zakresie zakupu środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych oraz szkolenia członków grupy producentów rolnych.

Źródło: ARiMR


Pomoc w Urzędach Marszałkowskich

18/08/2010

Województwo dolnośląskie:
Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dominik Wojciechowski, tel. (071) 340 69 91
(071) 340 69 91
e-mail: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl
Rafał Knap, tel. (071) 340 69 91
e-mail: rafal.knap@dolnyslask.pl

Województwo kujawsko-pomorskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Rolnictwo i Obszary Wiejskie
Jarosław Jurzysta, tel. (056) 612 28 31
e-mail: j.jurzysta@kujawsko-pomorskie.pl

Województwo lubelskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Rolnictwa i Środowiska
Janusz Malinowski, tel. (081) 442 10 74
e-mail: janusz.malinowski@lubelskie.pl

Województwo lubuskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
Marlena Molenda, tel. (68) 456 52 18
e-mail: m.molenda@lubuskie.pl

Województwo łódzkie:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Mariola Błaszczyk, tel. (042) 664 14 61
e-mail: mariola.blaszczyk@lodzkie.pl

Województwo małopolskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Barbara Pławecka, tel. (012) 630 35 31
e-mail: b.plawecka@umwm.pl

Województwo mazowieckie:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Krystyna Wasilewska, tel. (022) 59 79 423
e-mail: k.wasilewska@mazovia.pl
Stanisław Gąsiorowski, tel./faks (022) 59 79 157
e-mail: s.gasiorowski@mazovia.pl
Waldemar Szymanik, tel. (022) 59 79 742
e-mail: w.szymanik@mazovia.pl

Województwo opolskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Katarzyna Kuraś, tel. (077) 541 65 07
e-mail: k.kuras@umwo.opole.pl

Województwo podkarpackie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa i Środowiska
Piotr Karnas, tel. (017) 850 17 53
e-mail: piotr.karnas@podkarpackie.pl

Województwo podlaskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji
Piotr Tołwiński, tel. (085) 749 75 05
e-mail: piotr.tolwinski@umwp-podlasie.pl

Województwo pomorskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych
Magda Witta, tel. (58) 326 83 22
e-mail: m.witta@woj-pomorskie.pl

Województwo śląskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
Kamila Kwaśniak, tel. (032) 774 05 02
e-mail: k.kwasniak@silesia-region.pl

Województwo świętokrzyskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Agnieszka Durlej, tel. (041) 342 19 48
e-mail: agnieszka.durlej@sejmik.kielce.pl

Województwo warmińsko-mazurskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Dariusz Sargalski, tel. (089) 521 92 78
e-mail: d.sargalski@warmia.mazury.pl

Województwo wielkopolskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Aneta Grad, tel. (061) 647 52 65
e-mail: aneta.grad@umww.pl
Karolina Prandke, tel./faks (061) 852 32 93
e-mail: karolina.prandke@umww.pl

Województwo zachodniopomorskie:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-Pomorskiego
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Monika Stolarz, tel. (091) 446 71 65
e-mail: mstolarz@wzp.pl

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl