Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Grupy Producentów Rolnych

Grupy producentów rolnych działają na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.). Ustawa określa, że członkami grupy mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto grupy producentów rolnych prowadzą działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną, pod warunkiem, że:

 • zostały utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów;
 • działają na podstawie statutu lub umowy (aktu założycielskiego);
 • składają się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (żaden z nich nie może posiadać więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników);
 • przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona;
 • określą obowiązujące członków grupy zasady, dotyczące jakości i ilości dostarczanych grupie produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży ujęte w formie aktu założycielskiego.


Akt założycielski grupy oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach powinien zawierać w szczególności:

 • zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji przez marszałka województwa, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy (obowiązek ten nie dotyczy członków grupy, którzy otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków w ramach programu rent strukturalnych),
 • zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wymóg przynależności tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów,
 • wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów lub grupy produktów za pośrednictwem grupy oraz odstępstwa od tej zasady,
 • zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczącej wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została utworzona, a są sprzedawane poza grupą,
 • zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony,
 • sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków,

oraz postanowienia dotyczące w szczególności:

•    zaopatrzenia członków grupy w środki do produkcji,
•    zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,
•    promocji produktów lub grupy produktów wprowadzonych do obrotu,
•    przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.

Grupy producentów rolnych mogą prowadzić działalność w oparciu o formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, zrzeszenia lub stowarzyszenia. Istniejące spółdzielnie prowadzą wielokierunkową działalność zrzeszając wielu członków, wśród których są także osoby nie będące producentami, co często bez długotrwałych i kosztownych zmian uniemożliwia przekształcenie spółdzielni w grupę. Ostatnie zmiany w ustawie z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) umożliwiają prowadzenie przez spółdzielnię działalności jako grupa producentów rolnych, jeśli:

 • w jej skład wchodzi co najmniej 5 producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy spełniają wymagania określone dla członków tworzących grupę producentów rolnych (art. 2 ww. ustawy),
 • jej przedmiot działalności jest zgodny z celami dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych (określonymi w art. 2 ww. ustawy),
 • działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania podane poniżej (określone w art. 4 ww. ustawy),
 • jej przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów,
 • określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży.


Przyjęte rozwiązania umożliwiają członkom spółdzielni doskonalić swoją działalność przy wykorzystaniu posiadanego już potencjału ludzkiego i inwestycyjnego w ramach grupy producentów wyodrębnionej ze względu na dany produkt lub grupę produktów.

Biorąc pod uwagę istotę organizowania się producentów rolnych w grupy, którą jest pomocniczy charakter działalności prowadzonej przez taką grupę wobec jej członków, również zakres obowiązków podatkowych grup powinien być analogiczny jak zakres obowiązków podatkowych rolników. Tym samym wprowadzono zmiany w w/w ustawie w zakresie stałe zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru grup, wykorzystywanych wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, a także zaopatrzenia członków grupy w środki do produkcji, przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów zgodnie z jej aktem założycielskim.

Ponadto grupy producentów rolnych uzyskały zwolnienie z podatku od dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, w zakresie zakupu środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych oraz szkolenia członków grupy producentów rolnych.

Źródło: ARiMR


Potrzeba organizowania się rolników w grupy producentów rolnych

23/01/2013

Nowe możliwości działania, umożliwiające obniżenie kosztów produkcji i ograniczenie ryzyka stwarzają grupy producentów rolnych. Połączenie oferty rynkowej wielu gospodarstw zwielokrotnia ich siłę ekonomiczną i możliwości działania na rynku.

    Otwiera również nowe kanały zbytu, z których pojedyncze gospodarstwa nie mogły korzystać. Co więcej wzmacnia pozycję negocjacyjną w kontaktach handlowych z odbiorcami produktów i dostawcami środków produkcji. Duże zainteresowanie grupami producentów rolnych wynika również z możliwości otrzymania dodatkowych funduszy na działalność grupy.
   Grupę producentów rolnych w celu, między innymi poprawy efektywności gospodarowania oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, mogą utworzyć osoby fizyczne i prawne prowadzące gospodarstwa rolne, będące producentami jednego produktu rolnego lub grupy produktów. Celem działalności grup ma być dostosowanie produkcji do warunków rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych a także ochrony środowiska naturalnego.
   Wszystkie powyższe kwestie dotyczące grup producentów rolnych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. o Grupach producentów rolnych i ich związkach.
   Resort  koncentruje swoje działania przede wszystkim na tym, aby zapewnić jak najbardziej korzystne, przejrzyste i proste w zastosowaniu przepisy wykonawcze. Dlatego też Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Zespół do spraw przeglądu regulacji prawnych dotyczących grup producentów rolnych i ich związków oraz spółdzielczości rolniczej. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powołany Zespół ma na celu poprawę efektywności gospodarowania w rolnictwie oraz wypracowanie warunków do rozwoju grup producentów rolnych i odnowy spółdzielczości rolniczej. Priorytetowym zadaniem Zespołu jest współpraca z przedstawicielami grup już istniejących, tak aby można było zidentyfikować trudności z jakimi musieli się uporać oraz przepisy jakie przeszkadzały im w utworzeniu grupy. Efekty prac Zespołu wpłyną pozytywnie na poprawę gospodarowania w rolnictwie oraz będą stanowić podstawę do wypracowania warunków do dalszego rozwoju grup producentów rolnych i odnowy spółdzielczości rolniczej.
   Zadaniem Zespołu ekspertów jest  dokonanie przeglądu regulacji prawnych i ocena ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój grup producentów rolnych oraz spółdzielczości rolniczej.
Wprowadzono wiele zmian w przepisach mam tutaj na myśli nowelizację Prawa spółdzielczego, która pozwoli utworzyć grupę producentów rolnych w formie spółdzielni przez pięć osób fizycznych, a nie, jak to było poprzednio, przez dziesięć. Dużym sukcesem są również pozytywne zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych.
   W celu zwiększenia zainteresowania rolników tworzeniem grup, Ministerstwo wydało biuletyn pn. „Promocja tworzenia grup producentów rolnych”, który dwa razy w roku jest aktualizowany. Nakręcony został również film mający na celu promowanie organizowania się rolników w grupy. Temu samemu celowi służyło wdrożenie w tym roku nowej inicjatywy współpracy z rolnikami w postaci powołania koordynatorów ds. grup producentów rolnych. Pojawiła się bowiem konieczność bardziej aktywnego wspierania rolników na etapie zakładania grup producentów rolnych. W większości województw udało się podpisać umowy z osobami spełniającymi stawiane tej funkcji wymagania.
   Obecnie na terenie kraju organizowane są spotkania zarówno z przedstawicielami grup producentów rolnych, jak i dla osób zainteresowanych członkostwem w grupach.
   Warto tutaj wspomnieć, że grupy producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013, mogą być także beneficjentami działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, zaś ich członkowie mogą skorzystać także z pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

 

Artur Ławniczak

Podsekretarz Stanu w MRiRW

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl