WAŻNE INFORMACJE


Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego

13/11/2017

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”. W ramach projektu w październiku i listopadzie 2017 roku  800 kobiet zamieszkujących obszary wiejskie z całego kraju weźmie udział w 40 szkoleniach, które odbywają się w placówkach podmiotów ekonomii społecznej. 

 

Celem projektu jest zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich do działania, dzięki któremu będą w stanie same stworzyć sobie i innym miejsca pracy, a także uczestniczyć w życiu publicznym i dialogu społecznym. 

 

W szkoleniach udział biorą kobiety zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz przedstawicielki samorządu rolniczego, związków i organizacji rolniczych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju aktywności i partycypacji społecznej kobiet lub zajmujących się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i wykluczenia społecznego. 

Uczestniczki szkoleń otrzymują materiały informacyjne składające się z dwóch skryptów, z których jeden poświęcony będzie prawom kobiet, a drugi różnym możliwym formom aktywności lokalnej. 

Podczas szkoleń Panie zdobywają niezbędną wiedzę na temat praw kobiet, jak również praktyczną wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, jako podmiotów ekonomii społecznej tworzących miejsca pracy. Wysłuchują wykładów na temat możliwości ich wsparcia. Zapoznają się z innymi możliwymi obszarami aktywności takimi jak: instrumenty wprowadzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności:

 

1. Działania finansowane w ramach PROW 2014-2020 takie jak: sprzedaż żywności przez  rolników, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;

2. Spółdzielnie rolników (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych), podmioty ekonomii społecznej, jak np. spółdzielnie socjalne;

3. Projekt „Gospodarstwo otwarte na ludzi” zawarty w „Strategii na Rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”, jako działanie służące integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy i świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej.

 

Uczestniczki poszerzają swoją wiedzę o inne rozwijające się pola aktywności takie jak: gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne czy też gospodarstwa opiekuńcze, które również przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy. 

 

Ponadto otrzymują elektroniczną wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponieważ PROW 2014-2020 zawiera różne instrumenty wspierające rozwój lokalny, a także przedsiębiorczość wiejską. 

 

Szczególnie ważne, w kontekście omawianych problemów są instrumenty wspierające rozwój rolnictwa społecznego. Rolnictwo społeczne zabezpiecza potrzeby ludzi słabszych, starszych, niepełnosprawnych, tworząc nowe miejsca pracy. Stwarza jednocześnie szansę mieszkańcom obszarów wiejskich, w szczególności kobietom uzyskania realnych dochodów.

 

Wartością dodaną projektu jest nawiązanie współpracy doradczyń koordynujących szkolenia z przedstawicielkami i przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, a także wzmocnienie kontaktów liderek społeczności wiejskiej z doradczyniami ośrodków doradztwa rolniczego, lokalnych grup działania oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Kontakty te w przyszłości mogą zaowocować pomocą w opracowaniu i wdrożeniu konkretnych projektów.

 

CDR

WSTECZ

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl